Sviatosť manželstva


K zahláseniu sobáša snúbenci potrebujú vypísanú a potvrdenú štátnu zápisnicu z matriky Obecného úradu, kam si v úradných hodinách prinesú rodné listy, občianske preukazy, mená svedkov a ich rodné čísla.

O manželstvo žiadajú obidvaja snúbenci na farskom úrade najmenej 3 mesiace pred sobášom. Prinesú štátnu zápisnicu a najviac pol roka staré krstné listy v prípade, že neboli pokrstení v našej farnosti. Následne sa dohodne termín sobáša aj termíny predmanželskej prípravy, ktoré tvoria 3 stretnutia spojené s večernou svätou omšou /zvyčajne v sobotu/ s týmito témami:

sobášna náuka č.1: Život viery v manželstve a rodine
sobášna náuka č.2: Morálne aspekty manželského a rodinného života
sobášna náuka č.3: Liturgická príprava - priebeh sobášneho obradu /v stredu pred sobášom/

Ďalšie dve prednášky - Náuka o prirodzenom plánovanom rodičovstve bývajú v Pastoračnom centre sv. Jakuba (za horným kostolom pri Bille) v Kysuckom Novom Meste. Prednáška z psychológie začína o 8.30 hod a zdravotnícka prednáška začína o 10.00 hod. Predpokladaný záver je o 12.00 hod.

Kontakt Ondreášová 0905 872 081, Mičiaková 0903 582 291

Termíny v roku 2012:
  • 28. január 
  • 31. marec
  • 28.apríl
  • 26.máj
  • 30.jún
  • 28.júl
  • 25.august
  • 29.september
  • 27. október
  • 15. december


Je možné absolvovať náuky aj skrze projekt DOMANZELSTVA.


**********************************************************************


MODLITBA ZA SPRÁVNY VÝBER ŽIVOTNÉHO PARTNERA

Nebeský Otec, stretol/-la/ som človeka, ktorý ma potešuje svojou prítomnosťou. Je to ten, ktorého si mi určil do manželstva? Pomôž mi správne sa rozhodnúť. Daj, aby som sa nezameral/-la/ len na vonkajší výzor, na krásu tela, ale aby som pozoroval/-la/ skutočné hodnoty človeka. Ty vieš, že Ti chcem verne slúžiť, daj mi vybrať si toho /tú/, ktorý -rá/ má v tom podporí a spolu so mnou bude plniť Tvoju vôľu. Vieš, že moje srdce je hladné po láske a potrebuje sa o niekoho oprieť. Nakloň srdce človeka, ktorého si mi vybral, aby odpovedalo na moju samotu a mohlo ma milovať čistou a úprimnou láskou. Požehnávaj Pane našu lásku. Amen.

**********************************************************************


Modlitba za moje dievča

Nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že som stretol toto dievča. Požehnávaj ju a urob, aby jej bolo so mnou dobre. Nedopusť, aby som jej niekedy ublížil. Priprav ju do úlohy ženy a matky. Chráň ju od pokušenia. Daj, aby mi bola verná a milovala ma čistou láskou. Nech v službe našej budúcej spoločnej rodine nájde svoju najdôležitejšiu úlohu tu na zemi. Nech sa necíti byť zviazaná záväzkami ženy a matky, ale nech nájde v ich vernom plnení svoje šťastie a pokoj. Daj, aby bola trpezlivá, tichá, láskavá, aby vniesla do rodiny Boží pokoj. Mária, nech Teba nasleduje a ako Ty nech plní ochotne a s radosťou Božie plány. Amen.

**********************************************************************


Modlitba za môjho chlapca

Nebeský Otec, poslal si mi do cesty človeka, ktorému chcem venovať svoje srdce a s ktorým chcem uzavrieť manželstvo. Bedli nad ním. Pomôž mu byť veriacim, múdrym a rozhodným človekom. Daj mu mužné srdce, aby sa nebál ťažkostí, ale aby ich zdolával s Tebou. Svätý Jozef, patrón mužov, chráň môjho chlapca od falošnej mužnosti. Nauč ho ovládať zmyselnosť a podrobovať vlastné telo službe pravej lásky. Daj, aby som sa mohla o neho bezpečne oprieť a prežiť s ním ďalšiu časť svojho života. Amen.

**********************************************************************

Modlitba manželov


Pane Ježišu, Ty si spečatil našu lásku vo sviatosti manželstva. Sľúbili sme si vernosť až do smrti. Žehnaj nás oboch, aby sme vytrvali v tomto svätom zväzku. Buď stále s nami v našom rodinnom kruhu. Chráň nás pred nebezpečenstvami nevery, pred ochabnutím v láske, pred netrpezlivosťou a sebeckosťou. Zachovaj nás vo svojej milosti po všetky dni spoločného života. Daj, aby sme s láskou prijali deti ako Tvoj dar, a aby sme im boli prvými svedkami viery. Daj, aby sme si vzájomne pomáhali na ceste k svätosti a cez manželskú lásku raz prišli k Tebe, najvyššej a večnej Láske, spolu s našimi deťmi, a chválili Ťa na veky vekov. Amen

**********************************************************************