Misijná nedeľa 2009

Predposledná nedeľa v októbri má prívlastok MISIJNÁ NEDEĽA. Misijná nedeľa nám posilňuje vedomie, že sme svetoví, že máme poslanie pre celé ľudstvo, že aj popri našej ľudskej slabosti nosíme svedectvo, ktoré dnešný človek – ten blízky i ten vzdialený na iných svetadieloch – potrebuje.

Cieľom poslania Cirkvi je osvietiť svetlom evanjelia všetky národy na ich dejinnej ceste k Bohu, aby práve v ňom našli svoju plnú realizáciu a svoje naplnenie. Cirkev nekoná misie preto, aby rozšírila svoju moc alebo posilnila svoju vládu, ale aby všetkým priniesla Krista, spásu sveta. Nežiadame si iné, ako dať sa do služby ľudstva, zvlášť toho najviac trpiaceho.

V túto misijnú nedeľu si v modlitbe spomíname na tých, ktorí svoj život zasvätili výlučne dielu evanjelizácie. Osobitnú spomienku si zaslúžia tie miestne cirkvi a tí misionári aj misionárky, ktorí svedčia o Božom kráľovstve a šíria ho aj v podmienkach prenasledovania a rôznych foriem útlaku, počnúc spoločenskou diskrimináciou až po väznenie, mučenie či usmrtenie. Nemálo je i tých, ktorí sú dnes pre jeho „meno“ odsudzovaní na smrť.

Preto prosím všetkých katolíkov o modlitbu k Duchu Svätému, aby v Cirkvi vzrástla horlivosť za poslanie šíriť Božie kráľovstvo a podporovať misionárov, misionárky i kresťanské spoločenstvá pracujúce v tejto misii v prvej línii, často v nepriateľskom prostredí spojenom s prenasledovaním.

(Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu misií 2009)

Misie na internete:

Pápežské misijné diela

www.misie.sk