Pastoračná štatistika farnosti Oščadnica za rok 2011

Viac ako inokedy si v závere roka uvedomujme plynutie času, na čo nás upozorňuje najmä kalendár, ktorý bude treba už zajtra vymeniť... Chceme niečo zanechať, niečo, čo sa nielen na konci roka vyjadruje číslami. Nechceme však, zvlášť my v Cirkvi, vnímať to čo prežívame medzi sebou a s Bohom len vďaka číslam. Mohlo by nás to pomýliť. Napriek tomu Vám chcem, ako už tradične, predstaviť štatistiku farnosti.

Začnem pohrebmi. Lebo tu naozaj niečo skončilo. Veríme však, že len pre tento svet. Pohrebov v uplynulom roku bolo 53 – 24 žien a 29 mužov, z toho 42 zaopatrených sviatosťami. Medzi skutky telesného milosrdenstva patrí pochovávať mŕtvych. Je pekné, že sa lúčite so svojimi blízkymi a že na pohreb prídu aj ostatní farníci. Poďakovanie patrí tým, ktorí sa obetavo starajú o svojich nevládnych a chorých. Je to náročná a ťažká služba. Nikde sa tak neprejavuje kresťanský duch lásky ako práve v tejto oblasti. Ďakujem príbuzným, ktorí umožňujú v prvopiatkovom týždni svojim nevládnym prijímať Ježiša v Eucharistii. Tiež ďakujem rodinám, ktoré urobili pre zomierajúcich to najdôležitejšie. Zabezpečili prítomnosť kňaza v rozhodujúcej chvíli odchodu z tohto sveta či už tu vo farnosti alebo v nemocnici.

Naproti tomu sa pre Cirkev v tejto farnosti narodilo 44 detí – 30 chlapcov a 14 dievčat. Vďačnosť za život by mala byť vlastnosťou každého kresťana. Vďaka patrí tým, ktorí sa vedia podeliť s týmto darom a zobrali na seba aj zodpovednosť za výchovu. Hovorím o zodpovednosti, lebo ak sa dieťa nenarodí do úplnej rodiny, tak je to nezodpovednosť „rodičov“ a je otázkou, ako môžu takto umožniť niekomu žiť v Božej rodine. Preto osobitne ďakujem tým rodičom, ktorí nielen dajú deti pokrstiť, ale ich vedú k Pánu Bohu i naďalej, prihlásili ich nielen na náboženskú výchovu, ale prichádzajú s nimi na sväté omše a v nich na sväté prijímanie – k Eucharistickému Ježišovi. Tu treba poďakovať rodičom za to, že deti vedú aj k pravidelnej sv. spovedi. Vďaka za to popri rodičoch patrí aj 2 katechétkam a animátorom, ktorí pripravili 104 mladých ľudí na birmovku a venujú sa opäť ďalším.

Hovoril som o tom, že dieťa má vtedy zdravý najmä psychický a duševný život, ak vyrastá v usporiadanej rodine. Cirkev na to myslí a počúva Pána Ježiša, ktorý ponúka sviatosť manželstva, ktorú si v minulom roku vyslúžilo 14 párov. Dúfam, že tieto páry, ktoré prijali sviatosť manželstva tu, alebo v niektorej inej farnosti, budú patriť medzi vzorné rodiny, ktoré sa postarajú o to, aby naša farnosť duchovne rástla a rodili sa v nej aj nové duchovné povolania. Nateraz jedno z nich dozrieva v prostredí Kňazského seminára v Nitre.

Pánu kaplánovi za každú jeho službu ďakujem aj vo Vašom mene. Obidvaja chceme poďakovať za spoluprácu a trpezlivosť s nami, ktorí sme sa rozhodli pracovať pre Cirkev v tejto diecéze.

Za všetkých Vás ďakujem pani kostolníčkam, organistom, spevokolom, rozdávateľom svätého prijímania, miništrantom i lektorom. Nechcem zabudnúť i na ostatné služby v tejto rozsiahlej farnosti: nielen v súvislosti s kostolom, budovou fary a ich okolia. Ďakujem, všetkým ktorí ste sa pričinili o chod tejto farnosti. Keď aj niekedy zabudnem poďakovať osobne, nech vás teší, že Boh nezabúda. Prosím o odpustenie všetkých, ktorým som nevenoval dostatok času. V rámci kňazskej služby pod autoritou diecézneho biskupa chcem aj naďalej slúžiť Bohu v Katolíckej Cirkvi a Vás prosím o spoluprácu.
Všetko, vďaku i odprosenia dajme Pánovi času nielen v tejto svätej omši a následnej poklone, ale vždy znovu, keď si uvedomíme, že všetko čo máme a to kým sme nie je naša zásluha, ale dar toho, ktorý nás pozval k životu a spolupráci.


Ľubomír Bollo, farský administrátor