Anjel Pána zvestoval Panne Márii...

Veľké tajomstvo Zvestovania si Východná cirkev pripomínala 25. marca už okolo r. 550, v Ríme slávenie zaviedol pápež sv. Sergius I. (687 - 701). Pomenovanie sviatku sa viackrát menilo: v najstarších časoch ho poznáme pod názvami Zvestovanie anjela Panne Márii, Zvestovanie Pána, Zvestovanie Krista, vstredoveku Zvestovanie blahoslavenej Panne Márii, pričom slávnosť mala mariánsky charakter. V novom Rímskom kalendári (1969) je obnovený názov Zvestovanie Pána. Slávi sa ako sviatok Pána úzko spojený s Pannou Máriou. Obsahom slávenia je a vždy bolo veľké tajomstvo vtelenia Božieho Syna a Máriin súhlas - jej Fiat.

V kalendári našej Katolíckej cirkvi sa každý rok, 25. marca, slávi slávnosť Zvestovanie Pána. 9 mesiacov pred Narodením Pána si ako veriaci počas bohoslužieb pripomíname základné tajomstvo našej viery, že druhá Božská osoba, Ježiš Kristus, mocou Ducha Svätého prijala ľudskú prirodzenosť z Panny Márie. Podľa biblickej správy tento Boží plán oznámil Panne Márii anjel Gabriel a ona s týmto plánom s pokorou a dôverou súhlasila. Vtelenie Božieho syna je ústredným tajomstvom slávnosti Zvestovania Pána. Boh sa sklonil k človeku prostredníctvom Ježiša Krista. Ježiš sa stáva človek nie podľa ľudského spôsobu, ale mocou Božou. Preto archanjel Gabriel hovorí: „Bude sa volať Božím synom“.

„Zdravas, milosti plná, Pán s tebou... (Lk 1, 26 - 38). S úctou pozdravil anjel Máriu. Jej rozhovor s anjelom bol dialógom o tajomstve, ktoré prekračuje všetko ľudské chápanie“, povedal Ján Pavol II. minulý rok pri príležitosti tohto sviatku v príhovore po Anjel Pána a pokračoval: Máriino Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova je veľké slovo života; rozhodujúce pre dejiny spásy, je to áno zmiereniu a vykúpeniu, áno Božej vôli, ktorá je pre Máriu vždy rozhodujúca.

Keď nás Cirkev vedie k tomu, aby sme trikrát denne pri modlitbe Anjel Pána rozjímali o Máriinom súhlase a o jeho význame, je to pre nás výzva, aby sme konali podobne ako Mária. Veď čo môže byť krajšie, ako povedať áno Božej vôli a s radosťou ju plniť? (...)

A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Šťastná Mária! Ale šťastní sú aj tí, čo Ježiša videli, počuli, žili ním a nasledovali ho....

Keď sa modlíme tretí verš modlitby Anjel Pána, musíme si uvedomiť, že Ježiš neprebýval medzi nami len v časoch, keď žil na zemi, ale že prebýva s nami dodnes: Je medzi nami prítomný skutočne a podstatne v tajomstve Eucharistie, skrytý pod podobami chleba a vína. Prebýva medzi nami vo svojom slove - Nebo a zem sa pominú, ale moje slová nepominú. Je medzi nami v chorých a trpiacich - Čokoľvek ste urobili jednému ztýchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili (Mt 24, 35). Prebýva medzi nami v každej rodine, ktorá sa modlí - Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som uprostred nich (Mt 18, 20).

Aká radosť by nás mala napĺňať pri treťom Ave: Boh je s nami, býva medzi nami!

Pápež Kalixt III. prikázal v celom kresťanskom svete v čase veľkého ohrozenia Turkami na obed zvoniť ako veľkú výzvu na modlitbu. Ak chceme aj dnes premôcť bezbožnosť, bludné náuky a herézy, musíme sa opäť obrátiť s dôverou na Máriu, víťazku vo všetkých Božích bojoch, ako ju nazval Pius XII.“

Celé stáročia nám zvony katolíckych chrámov trikrát denne pripomínali a niek­ de dodnes pripomínajú veľké tajomstvo Zvestovania: Boh v plnosti čias poslal k Márii posla, aby jej oznámil, že ona je tou vyvolenou. Súčasný „moderný“ človek nemá rád tajomstvá, nemá zmysel pre tajomstvo a nechápe ho, no Mária vo svojom čistom srdci, vždy ochotnom slúžiť Pánovi, pochopila: Boh jej prostredníctvom anjela chce povedať, že ten, ktorému z Božej moci daruje život, bude Božím Synom, prisľúbeným Mesiášom. Pochopila, že v okamihu jej fiat sa začína nová budúcnosť ľudstva. Usilujeme sa aspoň sčasti pochopiť aj my?

Modlime sa spoločne:

„Príď, Duchu Svätý, a posilni ma, aby som dokázal byť tvojím učeníkom. Panna Mária, oroduj za mňa, aby som mal múdrosť spoznať vždy Božiu vôľu pre svoj život. Amen“.