TIEŇOVÁ SPRÁVA
O NETOLERANCII A DISKRIMINÁCII VOČI KRESŤANOM V EURÓPE (2005 - 2010) - 1. čať


1. Ako čítať túto správu

Exemplárne prípady, ktoré uvádzame v tejto správe, sme zvolili preto, aby sme poskytli celkový prehľad o rôznosti prípadov, ktoré sa dnes dejú. Niektoré z nich sú spomínané vo viac ako len jednej kategórii, lebo poskytujú názorné vysvetlenie. Všetky prípady sú podrobne opísané na stránke www.IntoleranceAgainstChristians.eu. Keďže neexistuje národný alebo európsky mechanizmus informovania, ktorý by nám umožňoval uviesť prehľadné štatistiky výskytu alebo priebehu týchto udalostí za minulé roky, môžeme len pomôcť vytvoriť si istú predstavu o tomto jave tým, že čitateľovi odhalíme jeho rozličné aspekty a ďalekosiahle ciele.
Sme vďační tým, ktorí nám dovolili použiť ich informácie na našej webovej stránke. O mnohých prípadoch sme sa dozvedeli prostredníctvom spravodajských sietí. Vtedy sa spoliehame na to, že správy informujú korektne, a odmietame niesť zodpovednosť za ich obsah. Ohľadne prípadov, ktoré sme sami skúmali, ručíme za dodržanie prísnych kritérií a vysokej kvality šetrenia.


2. Kto sme

Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians (Dohľad nad netoleranciou a diskrimináciou voči kresťanom) je občianske združenie registrované v Rakúsku. Toto združenie prevádzkuje internetovú stránku, ktorá monitoruje a katalogizuje prípady v celej Európe, v ktorých boli kresťania a kresťanstvo marginalizovaní alebo diskriminovaní. Združenie sa sústreďuje na Európu (Európsku úniu, prístupové krajiny a širšiu Európu).
Zhromažďuje prípady diskriminácie kresťanov z mediálnych zdrojov i od jednotlivcov, ktorí ich nahlásia. Informuje vládne organizácie, ako je Agentúra EÚ pre základné práva (ktorej som členom poradného výboru) a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Naše zistenia sú dostupné pre politikov, nevládne organizácie, žurnalistov a individuálnych záujemcov prostredníctvom našej web stránky. Združenie je členom platformy základných práv Agentúry EÚ pre základné práva.
Cieľom našej práce je tiež povzbudiť obete netolerancie a diskriminácie voči kresťanom, aby vyrozprávali svoje príbehy a aby si všetci ľudia dobrej vôle viac uvedomili, že tento jav treba brať vážne a vyžaduje si spoločnú odpoveď.


3. Štyri námietky

1. námietka: Počas okrúhleho stola OBSE o netolerancii voči kresťanom v Európe 4. marca 2009, sa člen sekularistickej spoločnosti vyjadril, že tento jav je prevažne vnútrokresťanský problém, t.j. kresťania jednej denominácie diskriminačne vystupujú proti kresťanom inej denominácie. Stretol sa oprávnene so silným nesúhlasom. Do veľkej miery sa kresťanské denominácie naučili spolužitiu. Dokonca spolupracujú a diskutujú o svojich odlišnostiach vo vzájomnej úcte. A ak aj sú medzi kresťanmi nezhody, to, čomu spoločne čelíme, je radikálny sekularizmus a politická korektnosť, ktoré prekračujú medze a obmedzujú základné slobody.

2. námietka: Ďalšia bežná námietka tvrdí, že to, čomu dnes kresťania čelia, nie je netolerancia či diskriminácia, ale proces straty historických privilégií. Historické privilégiá, ktoré vôbec neznamenajú diskrimináciu iných náboženských spoločenstiev, nie sú nutne zlé, keď ich považujeme za predovšetkým historické, a keď si uvedomíme, že žiadne spoločenstvo neexistuje bez minulosti a bez vlastnej, historicky utvorenej identity a tradície. Úplná neutrálnosť nie je možná, lebo aj celkom prázdna biela stena niečo vyjadruje, zvlášť ak je dôsledkom odstránenia kríža. Ak má jedno kresťanské spoločenstvo privilégiá z historických dôvodov, neznamená to ešte, že ostatné sú voči nemu diskriminované – pokiaľ sú chránené a dodržiavané ich práva.
Do istej miery predstavuje zrušenie privilégií kresťanstvu neprirodzený zlom v jeho dejinách a identite a je výrazom nepriateľstva voči nemu. Nepriateľstvo však odňatím privilégií neskončí. Vyvoláva marginalizáciu a spoločenské vylúčenie a vedie k popieraniu práv kresťanov. V stávke sú rovné práva pre kresťanov.

3. námietka: Iní argumentovali, že kresťanstvo nemôže byť v Európe diskriminované, lebo kresťania sú stále vo väčšine. Na základe predpokladu, že menšiny treba ochraňovať, niektorí uzatvárajú, že nie je možné, aby bola väčšina diskriminovaná. To je nesprávne! Juhoafrickí černosi neboli menšinou, keď trpeli pod apartheidom. Rocco Buttiglione bol odmietnutý ako eurokomisár v dôsledku svojej príslušnosti ku kresťanstvu, majoritnému náboženstvu. Predstavme si osobu pri mikrofóne, ktorá napáda mlčiaci dav. Predstavme si malú skupinu manažérov CEO, ktorá nenajme členov majoritného náboženstva, lebo nemajú radi toto náboženstvo. To je možné! Je pravdou, že netolerancia a diskriminácia sa častejšie vyskytujú vo vzťahu k menšinám. To však nie je nutná podmienka na definovanie tohto termínu. Oveľa dôležitejšia ako počty je sila: kto udáva tón, kto poslúcha a kto tvorí program. Každý deň sa v Európe zaobchádza s majoritným náboženstvom bez rešpektu a niekedy čelí jeho slobodné praktizovanie nespravodlivému obmedzovaniu. A ešte jedna myšlienka: keďže kresťanstvo v Európe dnes prekonáva zmeny, možno hovoriť o väčšine len s ohľadom na potvrdenia o krste. Takíto ľudia – kresťania len podľa krstného listu – však nie sú tí, ktorí zakusujú netoleranciu a diskrimináciu.

4. námietka: Niektorí nám zasa hovorili, že nemáme byť príliš precitlivení na tieto „menšinové otázky“ v Európe, keď kresťania v iných regiónoch čelia oveľa horšiemu prenasledovaniu, ba až mučeníctvu. Správy hovoria o 100 miliónoch kresťanov po celom svete, ktorí sú prenasledovaní, pričom 75% všetkého náboženského prenasledovania je zamerané proti kresťanom. (1) Zaiste, neutešená situácia kresťanov v týchto oblastiach je hrozná a podporujeme všetky snahy na zmiernenie ich utrpenia. Avšak bol to pápež Ján Pavol II., ktorý v roku 1983 žiadal, aby sa popri zvyčajných spôsoboch prenasledovania... neprehliadali sofistikovanejšie formy trestania, ako je sociálna diskriminácia alebo rafinované obmedzenia slobody, ktoré môžu viesť až k určitému druhu občianskej smrti.
Bezpochyby je pre kresťanov „nastavenie druhého líca“ prejavom osobnej spirituality. No s ohľadom na verejnú politiku je kresťanským heslom konať na pomoc blížnemu, nie nastaviť tvár alebo hlavu, keď sa s druhým nespravodlivo zaobchádza alebo je prenasledovaný. Kresťan sa nesmie odvracať od nespravodlivosti, ktorá je páchaná na inom kresťanovi, aby tak mohol druhým umožniť nastaviť druhé líce. Kresťan sa musí vždy usilovať o slobodnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť aj pre kresťanov.
pokračovanie