O apoštoláte modlitby

 

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to všeobecné a misijné úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi.



Sv. Terézia poznala Apoštolát modlitby. Vo svojich posledných autobiografických poznámkach napísala: Túžim byť dcérou Cirkvi, tak ako bola naša matka svätá Terézia, a modliť sa na úmysly nášho Svätého Otca. Apoštolát modlitby nás pozýva, aby sme každý deň začínali obetovaním sa Bohu, obetovaním seba samých, našich radostí a našich bolestí, našich úspechov i našich neúspechov za spásu sveta.



Z dejín Apoštolátu modlitby

Do Apoštolátu modlitby (AM) sa v dejinách zapojili mnohí pápeži, biskupi, teológovia, rehoľníci, laici, rozličné hnutia, a tisíce kreasťanov, ktorí žijú špiritualitu ponúkanú týmto apoštolátom. Pripomeňme si niektoré dôležité historické okamihy:

1910 – Pavol X. vydáva dokument o prvom svätom prijímaní detí.

1916 – Dvadsiata šiesta Generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej prepája apoštolát modlitby s úctievním Božského srdca Ježišovho.

1925 – Redaktori Poslov sú pozvaní do Ríma pátrom Ledochowským.

1932 – „Eucharistické výpravy“ mali 2,5 milióna členov.

1936 – Počet členov AM stúpol na 30 miliónov, publikovalo 69 Poslov v 45 rozličných jazykoch.

1947 – P. Janssens, ktorý bol zvolený za generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej v roku 1946 napísal tri listy: Provinciálom zdôraznil dôležitosť rozvoja tohto apoštolátu a dôležitosť úlohy národného sekretára. Koordinátorom apoštolátu modlitby zdôraznil nadprirodzené hodnoty, ktoré tento apoštolát prináša. Celej Spoločnosti Ježišovej predstavil Apoštolát modlitby ako spôsob posväcovania každodenného života bežných ľudí.

1948 – Apoštolát modlitby mal 35 miliónov členov. Jeho vysielania počúvalo 13 miliónov poslucháčov. Stal sa osvedčeným prostriedkom na vybudovanie osobnej zbožnosti. Pápeži vyzývali jeho členov, aby sa modlili za potreby cirkvi a denne prinášali obete na jej úmysel.

1956 – Pius XII. zosumarizoval námietky proti nábožnému uctievaniu Najsvätejšieho srdca: niektorí myslia, že nespĺňa súčasné očakávania cirkvi a ľudstva; Apoštolát modlitby nie je nápomocný apoštolským dielam, ktoré sa usiľujú o šírenie viery a morálnu kresťanskú výchovu; zdôzarňuje nábožnosť a nie natoľko dobrú výchovu. Ako odpoveď pápež napísal encykliku Haurietis aquas, v ktorej osvetľuje základy uctievania Božského srdca, pozývajúc kresťanov k „prameňom spásy“. Obracia sa na Nový a Starý zákon, ako aj na otcov a doktorov cirkvi, aby zdôraznil Božiu nekonečnú lásku voči ľudstvu. Takto úzko prepojil uctievanie Božského srdca s láskou najsvätejšej Trojice voči ľudstvu.

1960 – Ján XXIII. posilnil Eucharistické hnutie mládeže.

1967 – Páter Arrupe pripravil nový štatút Apoštolátu modlitby podľa ducha koncilu. Páter Arrupe: „Už od môjho noviciátu som bol presvedčený, že uctievanie Božského srdca je symbolickým vyjadrením toho najhlbšieho, čo je v Ignaciánskom duchu.“

1968 – Paul VI. slávnostne schválil nový štatút, ktorý ponúka nový duchovný program orientovaný na Eucharistiu. Jednotlivé časti spočívali vo sv. omši, dennom obetovaní, nábožnosť voči Božskému srdcu a Panne Márii a účasť na vytváraní lepšieho sveta.

1974 – Pred 32. Generálnou kongregáciou páter Arrupe zvolal sekretárov Apoštolátu modlitby, aby predstavili Apoštolát modlitby vo vhodnejšom jazyku a jasnejších definíciách.

1985 – Medzinárodný kongres sekretárov Apoštolátu modlitby v Ríme. Ján Pavol II. ich pozval na audienciu.

1993 – Páter Peter-Hans Kolvenbach pozval národných sekretárov AM z Ázie, Afriky, Ameriky a Európy na prípravu 150. výročia jeho založenia. Zdôraznená bola spoločná modlitba (proti nacionalistickým a racistickým tendenciám) a väčšie zaangažovanie sa za pomoc chudobným.

1994 – Ján Pavol II. píše list z príležitosti 150. výročia založenia AM, zdôrazňujúc nádej, že „meditovaním Písma sa ľudia naučia s radosťou prijímať Božiu vôľu a cez Eucharistiu sa ju naučia vnášať do každodenného života.“ Povzbudzuje všetkých k účasti na čítaní písma a spoločnej liturgii.

V súčasnosti má Apoštolát modlitby približne 40 miliónov členov, publikuje približne 50 Poslov a 40 rôznych iných publikácii.


Modlitba obetovania dňa

 

Bože, náš Otec, obetujem ti celý svoj deň.
Obetujem ti svoje modlitby, myšlienky, slová, skutky a utrpenia
v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom,
ktorý sa ti stále obetuje v Eucharistii za spásu sveta.
Duch Svätý, ktorý viedol Ježiša, nech je dnes mojím vodcom a mojou silou,
aby som mohol svedčiť o tvojej láske.
S Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, osobitne prosím za úmysly,
ktoré Svätý Otec odporúča do modlitieb všetkých veriacich v tomto mesiaci.