Modlitba k blahoslavenej Tereze z Kalkaty

Blahoslavená Tereza z Kalkaty, túžiaca milovať Ježiša
tak, ako nebol nikdy milovaný predtým, dala si sa úplne
Jemu, neodmietajúc mu nič. V jednote s Nepoškvrneným
Srdcom Márie prijala si Jeho volanie hasiť Jeho nekonečný
smäd po láske a dušiach a stala si sa nositeľkou Jeho lásky
k najchudobnejším z chudobných. S milujúcou dôverou
a úplnou odovzdanosťou vyplnila si Jeho vôľu, svedčiac
o radosti z prináležania úplne Jemu. Stala si sa intímne
zjednotená s Ježišom, Tvojím ukrižovaným Ženíchom, tak,
že On si prial deliť sa s Tebou v agónii Jeho Srdca, keď
visel na kríži.

Blahoslavená Tereza, sľúbila si neprestajne prinášať
svetlo lásky tým, čo sú na zemi; modli sa za nás, aby sme
aj my túžili uhášať horiaci smäd Ježiša milovaním ho vrelo,
podieľajúc sa radostne na Jeho utrpení a slúžiac mu celým
srdcom v našich bratoch a sestrách, zvlášť ktorí sú
najnemilovanejšími a najnechcenejšími.
Amen.