Ak hovoríme o anjeloch, hneď sa mnohým v mysli vynoria detské hlavičky s krídelkami, či dokonca mladé slečinky, ktoré vedú dieťa cez polorozbitý most alebo ich chránia pred zmijou. Nedajme sa príliš spliesť, lebo to nie sú správne predstavy o oných duchoch, ktorým hovoríme anjeli.

O existencii anjelov môžeme s určitou pravdepodobnosťou hovoriť aj tým spôsobom, že rozumom nemôžeme vylúčiť ich existenciu. Kto tvrdí, že nie sú duchovia, nemôže svoje tvrdenie dokázať. Ale keďže sa o anjeloch píše a hovorí, musíme túto skutočnosť možnej existencie rozumom prehodnocovať.

Kto povie, že to nie je možné, aby anjeli existovali, ten môže zažiť blamáž, ako univerzitní profesori v Paríži, keď im bol predvedený prvý gramofón. Povedali: "To nie je možné, aby lievik hovoril ako človek, či dokonca, aby hral ako celý orchester."

O anjeloch a ich existencii sa kresťania dozvedajú najmä z Božieho zjavenia. Vo Sv. písme máme veľmi mnoho dokladov, že anjeli sú. Stačí len nazrieť. Tu, v tomto kratučkom článku, nie je možné vypísať všetky odkazy z Bibie ohľadom anjelov. Skôr sa pozrime, akých anjelov vlastne Biblia spomína:

Cherubíni sú najvznešenejšie anjelské bytosti, lebo sú najbližšie pri Bohu. Ich meno znamená: žehnajúci, prosiaci, prihovárajúci sa. Ich podoba zdobila archu zmluvy, chrámovú oponu, chrámové steny a veľké umývadlo. Pripomínali tu prítomnosť Božiu. Bývali vyobrazovaní asi v ľudskej podobe.

Serafíni. Izaiáš ich videl vznášať sa nad Pánom. (Iz 6,2). Mali štíhlu ľudskú postavu so šiestimi krídlami. Spievali "Svätý, svätý, svätý, Pán Boh zástupov..." Ich meno asi znamená "horlivý", asi snáď preto, že horeli láskou k Bohu. Jeden z nich vzal ohnivý kamienok a dotkol sa ním prorokových pier, aby ich očistil. (Iz 6,7).

Z archanjelov sa v Písme uvádzajú traja: Rafael, Gabriel a Michael.

RafaelRafael v podobe mládenca doprevádzal mladého Tobiáša na jeho cestách. Po návrate sa predstavil ako "jeden zo siedmnich, ktorí stoja pred Pánom" (Tob 12, 15). Jeho meno znamená "Boh uzdravuje", a naznačuje úlohu, ktorú mal zverenú.

GabrielGabriel znamená "muž Boží". Vysvetlil prorokovi Danielovi videnie a povedal mu predpoveď o 70 týždňoch. (Dan 9, 21). V novom zákone sa objavuje len v úlohe posla, ktorý oznámil Zachariášovi narodenie Jána Krstiteľa a Panne Márii vtelenie Syna Božieho. (Lk 1, 19, 26)

Michael je jeden z prvých kniežat medzi anjelmi. Je anjelom strážnym a obrancom vyvoleného národa (Dan 10, 13, 21, 12, 1), odtiaľ je uctievaný i ako ochranca svätej Cirkvi. Jeho meno znamená "Kto ako Boh!", čo znie ako vojnový pokrik. Prečo má takéto meno, je vysvetlené v Zjavení sv. Jána: "I nastal veľký boj v nebi: Michael so svojimi anjelmi bojovol proti drakovi. A bojovoal i drak i jeho anjeli, ale nepremohli ich a stratili svoje miesto v nebi." (Zj 12, 7-9).Michael

Anjeli sú duchovia, nemajú telo, ale majú rozum a slobodnú vôľu. Sú vynikajúcimi duchmi, plnia vôľu Božiu, majú veľkú moc - väčšiu ako majú ľudia. Sú tu pre ochranu ľudí a pre oslavu Boha.

Anjeli na počiatku vekov museli prejsť skúškou (podobne ako ľudia neskôr). V čom záležala, nevieme. Vieme len, že niektorí anjeli zhrešili pýchou a oddialili sa od Boha. Preto poznáme anjelov dobrých a zlých.


K anjelom máme preukazovať patričnú úctu a aj vďaku za pomoc a ochranu, tak, ako nám to predpisuje aj Cirkev. Špeciálne si máme ctiť aj svojho anjela strážcu, ktorého má každý človek. Spomienku na anjelov strážcov si pripomíname 2. októbra a sviatok sv. archanielov máme 29. septembra.

Trobon / www.redemptoristi.sk