Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

VI.
A neuveď nás do pokušenia 

 Pri vypočutí tejto prosby u mnohých nastane pohoršenie: „Boh nás predsa nevedie do pokušenia?“ Sv. Jakub hovorí: „Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša“ (Jak 1,13). Boh nevedie do pokušenia, Boh miluje. Spomeňme si na slová evanjelia: „Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho pokúšal“ (Mt 4,1). Pokušenie prichádza od diabla, ale k Ježišovmu mesiášskemu poslaniu patrí aj to, aby zniesol veľké pokušenia. List Hebrejom to objasňuje: „A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní“ (Hebr 2,18). „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu“ (Hebr 4,15).


Zahľaďme sa taktiež do knihy Jób. Nad spravodlivom Jóbovi chce satan preukázať svoju tézu – ak sa človeku vezme všetko pozemské a ľudské blaho, zrúti sa aj jeho nábožnosť. Boh teda dáva satanovi slobodu, aby mohol túto skúšku vykonať, no presne definuje hranice: Boh nenechá človeka padnúť, ale dovolí, aby bol skúšaný. Aby človek dozrel, aby sa od povrchnej zbožnosti čoraz väčšmi dostával do hlbokej jednoty s Božou vôľou, na to potrebuje skúšku. Ako hroznová šťava musí vykysnúť, aby sa stala ušľachtilým vínom, tak aj človek potrebuje očisťovanie a premenu, ktoré sú nebezpečné, kde môže padnúť, no ktoré sú pritom nevyhnutné na to, aby prišiel k sebe i k Bohu. Láska bez pretvárky je proces očisťovania, obety, niekedy bolestnej premeny nás samých a cestou dozrievania.


V tejto šiestej prosbe Otčenáša spolu so sv. Cypriánom môžeme Bohu hovoriť: „Viem, že potrebujem skúšky, aby sa môj charakter stal čistým. Ak na mňa takéto skúšky dopustíš – tak ako v Jóbovom prípade – dáš Zlému trochu voľnosti, potom pamätaj, prosím, na obmedzenosť mojich síl. Príliš mi never. Neurob medze, v ktorých mám byť pokúšaný, príliš širokými, a keď toho na mňa bude priveľa, buď blízko pri mne so svoju ochrannou rukou.“


Keď sa modlíme túto prosbu, musí v nej byť obsiahnutá ochota prijať bremeno skúšky, ktorá je primeraná našim silám. Na druhej strane je to prosba práve o to, aby nám Boh nenaložil viac, ako dokážeme uniesť. Túto prosbu vyslovuje dôverujúc istote Božieho slova u sv. Pavla: „Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať“ (1 Kor 10,13)
.

www.mladez.kbs.sk