Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

III.
Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi 

 Zo slov tejto prosby sú zrejmé dve veci: 1. existuje Božia vôľa s nami a pre nás, ktorá má byť meradlom našej vôle; 2. „nebo“ sa nachádza tam, kde sa deje Božia vôľa. V tejto prosbe prosíme, aby sa zem stala „nebom“, aby sme už na zemi zakusovali radosť „neba“. Zem sa stáva „nebom“, ak sa  nakoľko sa na nej deje Božia vôľa.

Čo je Božia vôľa? Ako ju spoznať? Ako ju konať? Sväté Písmo nám hovorí, že človek o Božej vôli vie to, že vo svojom najhlbšom vnútri si uvedomuje, že existuje akési

súvedemovie s Bohom, ktoré nazývame svedomie (porov. Rim 2,15). Písmo nám hovorí i to, že toto spoločné vedomie so Stvoriteľom sa v ľudských dejinách akosi vytrácalo, slablo. Nikdy celkom nevyhaslo, bolo však mnohorako zatemnené. Boh preto „doučoval“ ľudí, keď im zjavil Desatoro prostredníctvom Mojžiša na hore Sinaj.

Ako hovorí katechizmus „vôľa nášho Otca je, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (KKC 2822). „On je trpezlivý a milosrdný a nechce, aby niekto zahynul“ (2 Pt 3, 9). „Dal nám poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si ... predsavzal ...:zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko“ (Ef 1, 9-10).
Prostredníctvom modlitby môžeme rozoznať, čo je Božia vôľa a dosiahnuť vytrvalosť pri jej plnení. Ježiš nás učí, že do neba sa nevchádza prázdnymi slovami, ale plnením vôle jeho Otca (porov. KKC 2826).

Príkladom ako plniť Božiu vôľu nám môžu byť svätci. Aké rozdielne dary, koľko rozmanitých povolaní, z akých životných stavov pochádzali títo milovníci neba na zemi. Oni sa pýtali Boha v modlitbe: „Čo mám robiť?“ „Aká je Tvoja vôľa, Pane?“ A Boh k nim hovoril cez svedomie, cez ľudí, udalosti. Vždy vedeli, že súženie, kríž prejde. Že za mrakmi opäť vyjde slnko. V čase radosti ďakovali za milosti, ktoré sa môžu ihneď pominúť. Žili ako v „nebi“, pretože boli zjednotení s Ním.

V tejto tretej prosbe sa modlime, aby sme sa k Bohu čoraz viac blížili a aby tak Božia vôľa premohla náš egoizmus, pýchu a urobila nás schopnými naplniť život v plnosti, ku ktorému sme povolaní.
www.mladez.kbs.sk