Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

I.
Posväť sa meno tvoje 

Nie je to na prvý pohľad nezmyselná prosba? Boh je svätý, akože by sa mohol viac posvätiť, ako už je?
Prvá prosba Otčenáša nám pripomína druhé prikázanie: „Nevezmeš meno Božie nadarmo“ (Ex 20,7; porov. Dt 5,11). Čo to však je „Božie meno“?

Spomeňme si na obraz Mojžiša, ktorý vidí na púšti ker, ktorý nezhára. Prichádza bližšie a počuje hlas: „Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba“ (Ex 3,6). Od Boha dostáva poslanie, ale Boh mu zjavuje i meno. Hovorí jednoducho: „Ja som, ktorý som.“

Meno vytvára možnosť oslovenia, zavolania. Vytvára vzťah. Boh tým, že zjavuje ľudstvu svoje meno, vytvára medzi sebou a nami vzťah. Vytvára možnosť, aby sme ho mohli zavolať. Vstupuje do vzťahu k nám a nám umožňuje, aby sme vstúpili do vzťahu k nemu. Istým spôsobom sa vydáva do nášho ľudského sveta, do našich rúk. Stáva sa osloviteľným, a tým aj zraniteľným. Berie na seba riziko každého vzťahu – prijatie alebo odmietnutie. Božie meno môže byť teraz zneužité, a tak môže byť poškvrnený sám Boh.

Táto prosba je pre nás veľkým spytovaním svedomia. Ako zaobchádzam so svätým Božím menom? Stojím v bázni pred tajomstvom horiaceho kra, pred nepochopiteľným spôsobom jeho blízkosti zvlášť v Eucharistii, v ktorej sa skutočne celkom vydáva do našich rúk? Starám sa o to, aby sväté spolubytie Boha so mnou nezhadzovalo Ho do špiny, ale aby ma pozdvihlo k jeho čistote a svätosti?
Sv. Tomáš hovorí:„Je to prvá prosba, v ktorej žiadame, aby sa Jeho meno prejavilo v nás a nami bolo hlásané.“ Posvätenie mena nezávisí od našej osobnej svätosti. Je to vyjavenie svätosti Otca cez našu svätosť.

Od nášho života, od našej modlitby závisí, či Jeho meno bude posvätené. Tertulián o tom napísal: „Keď hovoríme, „posväť sa meno tvoje“, prosíme, aby bolo posvätené v nás, ktorí sme v ňom, a zároveň aj v iných, ktorých ešte Božia milosť očakáva; aby sme tak poslúchli príkaz modliť sa za všetkých, aj za svojich nepriateľov.“ Neustále chváľme Božie meno, aby sme sa tým sami posväcovali.
www.mladez.kbs.sk