Liturgický kalendár nám ponúka viackrát v roku pri rozličných príležitostiach oslavovať nádherné Božie dielo - našu nebeskú matku Pannu Máriu.

1. januára - Slávnosť Bohorodičky Márie

V čase tvrdých sporov týkajúcich sa osoby Ježiša Krista, Cirkev roku 431 na koncile v Efeze predstavila úradné učenie o Ježišovi Kristovi a Panna Mária bola nazvaná Theotokos - Bohorodička. V liturgických knihách od počiatku 8. stor. nachádzame v textoch určených na 1. januára početné zmienky, orácie, antifóny, responzóriá, ktoré hovoria o materstve Panny Márie. Druhý vatikánsky koncil hovorí: "Už od najdávnejších čias sa Panna Mária uctieva ako Bohorodička, pod ktorej ochranu sa veriaci v modlitbách utiekajú vo všetkých nebezpečenstvách a potrebách." (LG 66)


11. februára - ľubovoľná spomienka Lurdskej Panny Márie

Od 11. februára do 16. júla 1858 sa Panna Mária osemnásťkrát zjavila jednoduchému dievčaťu Bernadete Soubirusovej. Táto spomienka bola zaradená do Rímskeho kalendára r. 1907 a roku 1933 bola Bernadeta kanonizovaná.

V sobotu po slávnosti Najsv. Srdca Ježišovho je ľubovoľná spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - bola známa vo Francúzsku, kde propagátorom tejto myšlienky bol sv. Ján Eudes (+ 1680), pápež Pius XII. ju určil pre celú Cirkev roku 1944.


2. júla sviatok Navštívenia Panny Márie

V liturgii je známy ako spomienka. Sv. Bonaventúra tento deň ako sviatok zaviedol vo svojej františkánskej reholi a ako záväzný sviatok pre celú Cirkev bol známy od r. 1389. Nový liturgický kalendár tomuto dňu určil dátum 31. máj, výnimku má Slovensko - vzhľadom na úctu tejto udalosti zo života Panny Márie - v Levoči už od 16. storočia.


15. augusta - slávnosť Nanebovzatia Panny Márie


je podľa všetkého najstarším mariánskym sviatkom v Cirkvi. V 5. stor. bol v Jeruzaleme 15. augusta sviatok Svätej Bohorodičky a keď sa v 6. stor. sviatok rozšíril v západnej Cirkvi, bol nazvaný Usnutie Panny Márie. Od polovice 7. stor. ho pod týmto názvom prijal aj Rím a od 8. stor. bol zmenený názov na Nanebovzatie Panny Márie. Pápež Pius XII. roku 1950 vyhlásil dogmu o nanebovzatí Panny Márie s telom i dušou do neba.


8. septembra - sviatok Narodenia Panny Márie

je podobne ako Nanebovzatie známy najprv v Jeruzaleme, kde koncom 5. stor. bola postavená bazilika Narodenia Panny Márie, dnes sa nazýva Bazilika sv. Anny. Od 7. stor. bolo slávené Narodenie Panny Márie v Byzancii a v Ríme, odtiaľ sa rozšírilo slávenie na celú západnú Cirkev.


12. septembra - mena Panny Márie

Sviatok Máriinho mena zaviedli v 16. st. v Španielsku, v roku 1683 ho pápež Inocent XI. ustanovil pre celú západnú Cirkev na poďakovanie za víťazstvo nad Turkami pri Viedni. V rímskom všeobecnom kalendári z roku 1970 už nie je, lebo sa pociťoval ako duplicita so sviatkom Narodenia Panny Márie. No, z historických príčin sa v regionálnych kalendároch (aj v slovenskom) zachováva.


15. septembra - slávnosť Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska.

Úcta Bolestnej Matky Ježiša Krista sa opiera o Simeonovo proroctvo v Lukášovom evanjeliu (2,35) a svoj rozvoj začala v stredoveku. Od 13. stor. ju šírili serviti (Služobníci Panny Márie). Hymnus Stabat Mater je tiež z konca stredoveku. Pápež Benedikt XV. schválil úctu Bolestnej Panny Márie, ustanovil jej sviatok. V roku 1814 na znak vďačnosti za šťastný návrat z Napoleonovho zajatia pápež Pius VIl. zvýšil liturgický stupeň sviatku a rozšíril jeho slávenie na celú Cirkev.
Počiatky úcty Bolestnej Panny Márie na Slovensku siahajú do polovice 16. stor. Strediskom úcty sa stal kostol v Šaštíne, ktorý bol postavený v polovici 18. stor. na mieste omnoho staršieho votívneho kostolíka. V r. 1928 prevzali správu kostola saleziáni a urobili z neho významné pútnické miesto.


7. októbra - povinná spomienka Ružencovej Panny Márie

bola ustanovená roku 1572 ako prejav vďačnosti za víťazstvo nad Turkami v bitke pri Lepante 7. októbra 1571. Pápež Pius V. prikázal všetkým ružencovým spolkom, ktoré existovali od 15. stor., aby sa denne modlili ruženec za odvrátenie tureckého nebezpečenstva a sám sa zúčastňoval týchto modlitieb spojených s prosebnými procesiami.


8. decembra - Nepoškvrnené počatie

svojimi koreňmi siaha do 8. stor. na Východe, kde bol tento sviatok nazývaný Conceptio Annae. Kresťanský Západ prijal tento sviatok medzi 9. a 11. stor. Od roku 1854 po vyhlásení dogmy o Nepoškvrnenom počatí sa tento sviatok stal prikázaným sviatkom pre celú Cirkev.
www.maria.sk